Świadczenia rodzinne

 

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Świadczenia rodzinne obejmują:

1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
2. Świadczenia opiekuńcze : zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne,
3.Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.
4.Świadczenia wypłacane przez gminy na post. art. 22b ustawy o świadczeniach rodzinnych (od 5.09.2015 r w przypadku podjęcia stosownej uchwały przez radę gminy)
5.Świadczenia rodzicielskie ( od 1.01.2016 r)

1. Zasiłek rodzinny przysługuje
1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie uczącej się.


Zasiłek rodzinny przysługuje w/w osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł . W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 764 zł

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r o zmianie ustawy o świadczenia rodzinnych ( Dz.U z 2015 r poz. 995) wprowadziła od 1 stycznia 2016 r zmiany  dot. przyznania prawa do zasiłku  rodzinnego i dodatków do zasiłku w przypadku przekroczenia wym wyżej kryteriów dochodowych.


Art. 5 ust. 3  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r  otrzymuje brzmienie: „ W przypadku gdy  dochód rodziny przekracza kwotę o której mowa w ust. 1 ( 754 zł lub  844 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego )  pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługującymi danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalone prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w kwocie ustalonej zgodnie z ust. 3a”

Art. 3a” W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej dana rodzinę do zasiłku rodzinnego, o której mowa w ust. 3, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączna kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w ust. 3, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.”

Zasiłek rodzinny przysługuje w/w osobom do ukończenia przez dziecko:
1) 18 roku życia lub
2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
3) do 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej zasiłek rodzinny przysługuje nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi :
1) 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
2) 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
3) 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
1) urodzenia dziecka,
2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
3) samotnego wychowywania dziecka,
4) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
5) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
6) rozpoczęcia roku szkolnego,
7) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka
Przysługuje:
1) matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka uprawnionym do zasiłku rodzinnego
2) opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.
Dodatek ten przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, przy czym pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.
Wymóg ten nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.

Wysokość dodatku 1.000 zł na każde dziecko – jednorazowo.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
Przysługuje:
matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej niż przez okres:
1) 24 miesięcy kalendarzowych,
2) 36 miesięcy - jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
3) 72 miesięcy - jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).
Wysokość dodatku wynosi 400 zł miesięcznie.
Nie przysługuje, gdy:
1) bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego rodzic/opiekun pozostawał w stosunku pracy krócej niż przez 6 miesięcy,
2) rodzic/opiekun podjął lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
3) dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
4) rodzic/opiekun w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka
Przysługuje:
1) Samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostały zasądzone alimenty na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka ponieważ:
a) drugi rodzic nie żyje;
b) ojciec dziecka jest nieznany;
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
2) Osobie uczącej się, gdy oboje z rodziców osoby uczącej się nie żyją.
Dodatek przysługuje w wysokości:
1) 193 zł miesięcznie na każde dziecko,  nie więcej niż 386 zł miesięcznie na wszystkie

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej
Przysługuje: matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego w wysokości 95 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
Przysługuje: matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka, a także osobie uczącej się na wydatki związane z rehabilitacją lub kształceniem dziecka niepełnosprawnego w wieku:
1) do ukończenia 16 lat - jeżeli legitymuje sie orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) od 16 do 24 lat - jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
Wysokość dodatku:
1) 90 zł na dziecko do 5 lat,
2) 110 zł na dziecko od 5 do 24 lat

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
Przysługuje: matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na wydatki związane z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.
Dodatek ten przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne ("zerówka").
Wysokość dodatku wynosi – 100 zł jednorazowo na dziecko.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
Przysługuje
matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki w szkole od września do czerwca następnego roku kalendarzowego:
1) w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoła ponadgimnazjalna lub artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoła podstawowa lub gimnazjalna, ale tylko w przypadku dziecka niepełnosprawnego – w wysokości- 113 zł miesięcznie
2) w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła ponadgimnazjalna, a także artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej- w wysokości 69 zł miesięcznie.


2. Zasiłek pielęgnacyjny
Ma na celu częściowe pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Przysługuje : niezależnie od wysokości dochodów
1) niepełnosprawnemu dziecku
2) osobie w wieku powyżej 16 roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności
3) osobie, która ukończyła 75 lat ( jeżeli nie jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego przysługującego w związku z pobieraniem świadczeń emerytalno - rentowych )
4) osobie powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności pod warunkiem, że niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
Wysokość zasiłku wynosi 153 zł miesięcznie
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje :
1) osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
2) osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego
3) jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją osoby niepełnosprawnej, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej


3. Świadczenie pielęgnacyjne
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności – jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osobom, o których mowa w pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) nie ma opiekuna faktycznego dziecka i osoby będącej rodziną zastępcza spokrewnioną, lub legitymują się oni orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne jest niezależne od dochodu i przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
1) nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi  -  1.477 zł
Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
osoba sprawująca opiekę:
1) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
2) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego , świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;

osoba wymagająca opieki:
1) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
2) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;
5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego , prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna;
6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.”;

4. Specjalny zasiłek opiekuńczy
Przysługuje:
osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł miesięcznie.
Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 520 zł miesięcznie

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
osoba sprawująca opiekę:
1) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
2) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego , świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna,
3) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

osoba wymagająca opieki
1) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
2) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
3) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego , świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;
4) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego , prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna;
5) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje:
1) matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka z tytułu urodzenia się żywego dziecka,
2) jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną ( nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko), jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922 zł miesięcznie
Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Wysokość zapomogi wynosi 1.000 zł na jedno dziecko.
Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie:
1) 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka,
2) 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia - w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego

6. Zapomoga wypłacana przez gminy na podst. art. 22b ( zmiana wprowadzona ustawą z dnia 24 lipca 2015 r o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw –Dz.U z 2015 r, poz. 1217)-   od 5.09.2015 r.

Rada gminy biorąc pod uwagę lokalne potrzeby w zakresie świadczeń na rzecz rodziny, może w drodze uchwały, ustanowić dla osób zamieszkałych na terenie jej działania świadczenia na rzecz rodziny inne niż określone wyżej finansowane ze środków własnych.

7. Świadczenie rodzicielskie ( od 1.01.2016 r)

Świadczenia rodzicielskie będą przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

Świadczenie przysługuje :

1) matce albo ojcu dziecka( ojcu- z uwzględnieniem ust. 2 w/w ustawy),
2) opiekunowi faktycznemu w przypadku objęcia opieką  dziecka w wieku do ukończenia 7roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego- do ukończenia 10 roku życia,
3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia , a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia,
4)osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, w  przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzje o odroczeniu obowiązku szkolnego- do ukończenia 10 roku życia.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

1)    52 tygodni- w przypadku urodzenia 1 dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia 1 dziecka lub objęcia opieką,
2)    65 tygodni- w przypadku urodzenia 2 dzieci przy jednym porodzie…..,
3)    67 tygodni – w przypadku urodzenia 3 dzieci przy jednym porodzie…..,
4)    69 tygodni- w przypadku urodzenia 4 dzieci przy jednym porodzie……,
5)    71 tygodni – w przypadku urodzenia 5 i więcej dzieci przy jednym porodzie …..,

Świadczenie przysługuje w wysokości 1.000 zł miesięcznie.

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje jeżeli:

1)    co najmniej jeden z rodziców dziecka lub  opiekun faktyczny lub rodzina zastępcza otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego , okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego,
2)    dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej,
3)    jeden z rodziców lub opiekun faktyczny lub rodzina zastępcza nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki na d dzieckiem w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem pracy zarobkowej,
4)    w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego , świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna.

II.  ZASIŁEK  DLA OPIEKUNA

Przysługuje  zgodnie z  ustawą  z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
W/w ustawa określa warunki nabywania oraz zasady wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły z mocy prawa prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r. w związku z wygaśnięciem decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
Zasiłek dla opiekuna w wysokości 520zł miesięcznie przysługuje:
1. za okresy od 1 lipca 2013r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2006r. Nr 139,poz. 992, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r.;
2. od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r.
Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:
1) osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zastało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub
2) na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.
Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna w okresie od 1 lipca 2013r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna.
W przypadku gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, świadczenie to przysługuje odpowiednio;
1) rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
2) małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

 

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują na wniosek.

Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń udostępnia podmiot realizujący świadczenia rodzinne. Wnioski można również pobrać ze strony ministerstwa- www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy społecznej w Darłowie.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na okres zasiłkowy. Okres zasiłkowy zaczyna się dnia 1 listopada i trwa do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.
Świadczenia rodzinne wypłacane są w okresach miesięcznych
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu, wyjazdu członka rodziny poza granicę RP lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w tym na wysokość otrzymywanych świadczeń wnioskodawca jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego świadczenia rodzinne.
W przypadku gdy w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne wystąpią wątpliwości dotyczące okoliczności samotnego wychowywania dziecka, albo okoliczności związanych z ustaleniem prawa do świadczenia pielęgnacyjnego organ właściwy może przeprowadzić wywiad.
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Paweł Karski
(2015-01-26 08:23:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Karski
(2018-06-28 08:04:40)