Fundusz alimentacyjny

ŚWIADCZENIA FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzi organ właściwy wierzyciela tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego może być także przekazana do jednostki organizacyjnej gminy np. do ośrodka pomocy społecznej. Formularze wniosków niezbędnych do przyznania świadczeń udostępnia organ wypłacający świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
W Darłowie sprawy świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej- sekcja obsługi funduszu alimentacyjnego- ul. O.D. Tynieckiego 20 , p. 11 .

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się, na okres świadczeniowy tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia  7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. , poz. 859 z późn. zm.).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

1)       braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,

2)       braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

1)       została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;

2)       zawarła związek małżeński.

Sposób i tryb postepowania w sprawach  świadczeń z funduszu alimentacyjnego reguluje rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r   w sprawie sposobu i trybu postepowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ( Dz.U z 2015 r, poz. 2229)

 

 

Zasady i tryb postepowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

 

1 .Formularze wniosków, zaświadczeń i oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do 

    świadczenia udostępnia organ właściwy wierzyciela.

2. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku organ właściwy wierzyciela 

     wzywa pisemnie wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14

     dni od dnia otrzymania wezwania.

3. W przypadku złożenia wniosku bez wymaganych dokumentów organ właściwy wierzyciela

     przyjmuje wniosek i wzywa pisemnie wnioskodawcę do uzupełnienia brakujących

     dokumentów w terminie nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 30 dni.

4. W przypadku niezastosowania się do wezwania, o którym mowa w ust. 1 lub 2, organ

     właściwy wierzyciela wydaje decyzję o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

5. W przypadku gdy przyczyną niedostarczenia wymaganego dokumentu przez

     wnioskodawcę jest niewydanie w terminie dokumentu przez właściwą instytucję oraz

     wnioskodawca może to udokumentować, świadczenie przysługuje, począwszy

    od miesiąca, w którym wniosek został złożony.

6.  Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczenia na wniosek osoby, która przebywa na 

     terenie danej miejscowości bez zamiaru stałego pobytu, wszczyna organ właściwy ze 

     względu na miejsce pobytu wierzyciela. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający

     zameldowanie na pobyt czasowy lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu.

     W przypadku, o którym mowa w punkcie 6, organ właściwy ze względu na miejsce pobytu 

     wierzyciela występuje do organu właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania

     wierzyciela o potwierdzenie, że na wskazaną we wniosku osobę nie wypłaca się

     świadczenia.

7. W przypadku gdy organ właściwy wierzyciela poweźmie wątpliwość co do okoliczności 

     mających wpływ na prawo do świadczenia, powiadamia niezwłocznie osobę pobierającą 

     świadczenie o konieczności złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni,

     licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych

     dokumentów.  W przypadku niezłożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień w sprawie 

     lub niedostarczenia niezbędnych dokumentów wstrzymuje się wypłatę świadczeń.

8.  W przypadku gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz osoby spoza

     rodziny, od dochodu członka rodziny odejmuje się kwotę alimentów zapłaconych na rzecz 

     tej osoby.

9. W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego, dochód rodziny ustala się na podstawie 

      przeciętnej liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny w 

      roku  kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.

10. W przypadku gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej 

      Polskiej, dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut obcych 

      ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego roku 

      kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa 

      do świadczenia.

11. W przypadku gdy członek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 

      dochód, którego nie osiągał w roku kalendarzowym stanowiącym podstawę ustalenia 

      prawa do świadczenia, przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego kursu walut

      obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego miesiąca

      następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

12. W przypadku gdy małżonek rodzica osoby, na którą jest składany wniosek, zaginął, do 

      wniosku dołącza się zaświadczenie właściwej jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia 

      zaginięcia małżonka, a w przypadku cudzoziemców właściwej instytucji.

      Ustalając dochód rodziny, nie uwzględnia się dochodu uzyskiwanego przez zaginionego 

      małżonka, a ustalając dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie, nie uwzględnia się tego 

      małżonka. Organ właściwy wierzyciela występuje raz na kwartał do właściwej jednostki 

      Policji albo właściwej instytucji w celu uzyskania informacji o zaginionym małżonku.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Paweł Karski
(2015-01-26 08:43:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Karski
(2017-07-27 22:13:46)