Dodatek mieszkaniowy

     Dodatek mieszkaniowy jest pomocą dla osób i rodzin o niskich dochodach. O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się osoby, których średni miesięczny dochodów w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza 175% najniższej emerytury, a w gospodarstwach wielo osobowych 125% najniższej emerytury. Za dochód uważa się wszystkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Do dochodów nie wlicza się dodatku dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

     Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;

2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych do których przysługuje im spółdzielcze do lokalu mieszkalnego;

3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własności i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;

4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;

5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny

 

     Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

· 35 m. kw - dla jednej osoby

· 40 m. kw - dla dwóch osób

· 45 m. kw - dla trzech osób

· 55 m. kw - dla czterech osób

· 65 m. kw - dla pięciu osób

· 70 m. kw - dla sześciu osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m. kw.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6-ciu miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

 

Aby zachować terminowość, prosimy by wnioski o dodatek dostarczać do 20 każdego miesiąca

Wytworzył:
Udostępnił:
Paweł Karski
(2015-01-26 08:58:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Karski
(2015-08-31 14:19:37)