☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie

Wtorek 21.05.2019

zaawansowane

Przepisy regulujące działalność MOPS

Uchwały Rady Miejskiej w Darłowie

 • Uchwała Nr XLVIII/331/2014 z dnia 14 lutego 2014 r w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014-2020 ,
 • Uchwała Nr XLVIII/332/2014 z dnia 14 lutego 2014 r w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów udzielana na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola” w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014-20120,
 • Uchwała Nr XLVIII/333/2014 z dnia 14 lutego 2014 r w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie osób i rodzin w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
 • Uchwała Nr XLVII/323/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r w sprawie przyjęcia Programu Integracji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „Szansa na rozwój” na rok 2013 i 2014,
 • Uchwała Nr LIV/371/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji w 2013 r zadań z zakresu wspierania rodziny”,
 • Uchwała Nr LIV/372/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Darłowo na rok 2013”,
 • Uchwała Nr LIV/373/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie za 2013 rok”,
 • Uchwała Nr XIII/155/08 z dnia 22 lutego 2008 r w sprawie zasad sprawiania pogrzebów przez Gminę Miasto Darłowo,
 • Uchwała Nr XXVI/219/04 z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej ,
 • Uchwała Nr V/25/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
 • Uchwała Nr XXIX/256/04 z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie,
 • Uchwała Nr XLVI/314/2013 z dnia 27 listopada 2013 r w sprawie upoważnienia Kierown8ka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego,
 • Uchwała Nr XLVII/324/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Darłowo na rok 2014.
 • Uchwała nr XXV/161/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie ( zm. uchwałą Nr XLVIII/330/2014 z dnia 14 lutego 2014 r),
 • Uchwała Nr XXX/203/2012 z dnia 26 września 2012 r w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy na terenie Miasta Darłowo na lata 2012-2015,
 • Uchwała Nr XLVI/313/2013 z dnia 27 listopada 2013 r w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Darłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 ( zm. uchwałą Nr LI/357/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r)

Zarządzenia Burmistrza Miasta Darłowo

 • Zarządzenie Nr OSS.0050.172.2011 z dnia 12 maja 2011 r w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego,
 • Zarządzenie Nr 1105/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej,
 • Zarządzenie Nr 2275/04 z dnia 4 listopada 2005 r w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego,
 • Zarządzenie Nr 0151/OSS/687/08 z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie do podpisywania umów, porozumień partnerskich oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją partnerskich projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 • Zarządzenie Nr 0151/OSS/1759/10 z dnia 6 kwietnia 2010 r w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,
 • Zarządzenie Nr 0151/OSS/1872/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania decyzji w tych sprawach,
 • Zarządzenie Nr 0050.OSS.482.2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji w sprawach z zakresu wspierania rodziny,
 • Zarządzenie Nr 0050.OSS.481.2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie do ustanawiania rodziny wspierającej lub zawierania i rozwiązywania umów z rodziną wspierającą, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy rodzinie wspierającej,
 • Zarządzenie Nr OSS.0050.812.2013 z dnia 7 czerwca 2013 r w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Darłowo, w zakresie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie określonej w jego statucie oraz do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie.
 • Zarządzenie Nr OSS.0050.1121.2014 z dnia 16maja 2014 r w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych,
 • Zarządzenie Nr 1284/04 z dnia 15 czerwca 2004 r w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej,
 • Zarządzenie Nr 2276/05 z dnia 4 listopada 2005 r w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego,
 • Zarządzenie Nr 0151/OSS/1055/08 z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Kierown8ka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie do podpisywania umów, porozumień partnerskich oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją partnerskich projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 • Zarządzenie Nr 0151/OSS/1907/2010 z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji,
 • Zarządzenie Nr OSS.0050.791.2013 z dnia 21 maja 2013 r w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji w sprawach z zakresu wspierania rodziny,
 • Zarządzenie Nr OSS.0050.1122.2014 z dnia 16 maja 2014 r w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Paweł Karski
(2014-11-03 10:41:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Karski
(2014-11-03 11:07:57)
 
 
ilość odwiedzin: 96941

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X