☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie

Wtorek 21.05.2019

zaawansowane

Rodzina 500+

Program „Rodzina 500 + „

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz.U. z 2016 r, poz. 195)  wprowadziła nowe  tzw. świadczenie wychowawcze  w wysokości 500 zł miesięcznie  na każde drugie i kolejne dziecko bez dodatkowych warunków. Rodziny , których dochód na osobę nie przekroczy 800 zł  lub 1.200 zł  w  przypadku wychowywania  dziecka niepełnosprawnego otrzymają 500 zł również na pierwsze dziecko.

Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1)      dziecko pozostaje w związku małżeńskim,

2)      dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,

3)      pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko.

4)      członkowi rodziny przysługuje za granica na dziecko  świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze- w przypadku m. Darłowo wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane w MOPS. Dla ułatwienia osobom ubiegającym się o przyznanie  świadczenie na drugie i kolejne dzieci( bez dochodu)  wyznaczone zostaną inne punkty na terenie miasta przyjmowania wniosków . Informacja w tej sprawie zostanie podana do publicznej wiadomości.  

Wniosek złożyć można również za pomocą systemu teleinformacyjnego tj:

1)      utworzonego przez ministra właściwego ds. rodziny,

2)      udostępnionego przez Zakład ubezpieczeń społecznych,

3)      banków krajowych świadczących usługi droga elektroniczną,

 

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres od 1 października do dnia 30 września  następnego roku. Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się o począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, nie wcześniej niż od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka. Wnioski na kolejne okresy będzie można składać od 1 sierpnia danego roku.

Pierwszy okres wypłacania świadczenia wychowawczego będzie dłuższy tj.  od dnia 1 kwietnia 2016 r do 30 września 2017 roku.  Jeżeli wniosek zostanie złożony  w ciągu 3 pierwszych  miesięcy , rodzice otrzymają wyrównanie wstecz tj. od 1 kwietnia br. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym złożony zostanie wniosek.

Więcej informacji na temat „500+” na stronie : http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/....

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Paweł Karski
(2016-02-26 11:59:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Karski
(2018-06-28 07:51:39)
 
 
ilość odwiedzin: 96947

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X