☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie

Wtorek 18.06.2019

zaawansowane

Ogłoszenia

 

 


INFORMACJA

O  ZATRUDNIENIU  PSYCHOLOGA


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na usługi obejmujące poradnictwo psychologiczne dla osób  korzystających  z pomocy Ośrodka oraz współpraca z pracownikami socjalnymi MOPS w Darłowie


W dniu 24 grudnia 2018 roku MOPS w Darłowie będzie nieczynny


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie informuje, że zarządzeniem  Nr 17/2018    z dnia 11  grudnia 2018 roku  w sprawie  odstąpienia od otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019 roku  -    odstąpił  od ogłoszonego zarządzeniem Nr 15/2018 r  z dnia 26 listopada 2018 r otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019 roku.


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DARŁOWIE

INFORMUJE, ŻE

ŚWIADCZENIA GOTÓWKOWE

W M-CU XII BĘDĄ WYPŁACANE

Z KASY BANKU PKO

DO DNIA 27 XII 2018R.


OSTRZEŻENIE PRZED PRÓBAMI OSZUSTWA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie ostrzega przed próbami oszustwa podejmowanymi przez firmę z Zabrza , która rzekomo działa na rzecz MOPS w Darłowie. Informujemy, iż działania w/w firmy polegają na zbieraniu pieniędzy na materiały edukacyjne dla tut. MOPS za które wystawia fakturę vat i prosi o przelanie konkretnej sumy pieniędzy na wskazane w fakturze konto. Wyjaśniamy , że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie nie współpracuje z żadną z firm w celu uzyskania jakichkolwiek materiałów edukacyjnych. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z tut. Ośrodkiem Tel. 94 314 6776.
Kierownik MOPS Darłowo Waldemar Wieczorek;


Od 1 sierpnia 2018 r Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie przyjmuje  na  nowe okresy zasiłkowe wnioski  w sprawie świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych ( 500+) świadczenia „Dobry start”  oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

wnioski przyjmowane będą :
od 1 sierpniu 2018 r od poniedziałku do piątku  w godzinach : 8,00-12,00
 
1)    w pok. nr  11 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze (500+)  na pierwsze i kolejne dzieci  z uwzględnieniem dochodów oraz świadczenie „dobry start” ,

2)    w pok. nr  11 a - świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze ( 500+) na pierwsze i kolejne dzieci z uwzględnieniem dochodów oraz świadczenie „Dobry start”,

3)    w pok. nr 4 -  świadczenia wychowawcze na drugie i kolejne dzieci ( bez wymaganego dochodu)oraz świadczenie „Dobry start”

4)    w pok. Nr 7- świadczenia wychowawcze na drugie i kolejne dzieci ( bez wymaganego dochodu)oraz świadczenie „Dobry start”


        Wydawanie wniosków na wszystkie świadczenia – p. nr 5

 


  Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 lipca 2015 r w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
od 1 października 2015 r wchodzą w życie nowe kryteria dochodowe oraz nowe kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej tj:

1. Kryteria dochodowe
1) dla osoby samotnie gospodarującej - 634 zł
2) dla osoby w rodzinie- 514 zł
2. Kwoty świadczeń pieniężnych( m.in.)
1) maksymalna kwota zasiłku stałego – 604 zł
3. Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego- 288 zł.
 

 


 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje,

 

iż w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie uruchomiono dyżury radcy prawnego oraz psychologa dla osób potrzebujących pomoc z terenu powiatu sławieńskiego. Z bezpłatnych porad może skorzystać każdy mieszkaniec powiatu bez względu na sytuacje materialną.

 


 

MOPS W DARŁOWIE POSZUKUJE RODZIN WSPIERAJĄCYCH

 

Obowiązująca od 1 stycznia 2012 ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła szereg nowych rozwiązań w zakresie pomocy rodzinie. Taką nową formą pomocy dla rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci oprócz instytucji asystenta rodziny są tzw. rodziny wspierające, które przy współpracy z asystentem rodziny pomagają w przezwyciężeniu tych problemów.

 

W naszym najbliższym otoczeniu możemy na pewno znaleźć rodziny, które potrzebują pomocy i wsparcia innych. Obecnie taka forma pomocy została uregulowana prawnie, w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Funkcję rodziny wspierającej może pełnić rodzina z szeroko rozumianego otoczenia dziecka.

 

MOPS w Darłowie poszukuje rodzin, które chciałyby pomóc innym w znalezieniu rozwiązań trudnych sytuacji.

 

Rodziny chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie . Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka (na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego) z rodziną wspierającą podpisana zostanie umowa, na podstawie której rodzina wspierająca uprawniona będzie do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

 

Problemy opiekuńczo-wychowawcze najczęściej związane są z brakiem odpowiednich wzorów wśród najbliższych. Dzięki współpracy z rodziną wspierającą osoby takie mają możliwość poznania innego, pozytywnego sposobu funkcjonowania. Współpraca między rodzinami daje możliwość dzielenia się doświadczeniem i wskazywania praktycznych metod rozwiązywania problemów.

 

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami i zależą od ich inwencji i potrzeb. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami itp.

 

 


 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych.

 

Na podstawie art. 3 ust. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990r. Nr 34, poz. 198 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 149 § 3 oraz art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami)

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie

 

podaje do wiadomości, iż przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy w Koszalinie dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych.

 

 

Zakres podstawowych zadań :

 

sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.

 

Opiekun nie sprawuje usług opiekuńczych. Usługi obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę, pielęgnację i zapewnienie kontaktu z otoczeniem sprawują opiekunki domowe. Zgodnie z art. 162 § 1. Ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej.

 

Wymagania warunkujące dopuszczenia do udziału w naborze :

 

  • biegła znajomość języka polskiego,
  • pełna zdolność do czynności prawnych,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • niepozbawienie władzy rodzicielskiej,
  • stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
  • niekaralność za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim,
  • nieposzlakowana opinia,
  • wyrażenie zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

 


Opieki lub kurateli nie może sprawować osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

 


Wymagane dokumenty :

 

1.     Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.

 

2.     Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie określone w wymaganiach warunkujących dopuszczenie do udziału w naborze na opiekuna prawnego lub kuratora.

 

3.     Oświadczenie o biegłej znajomości języka polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich, niepozbawieniu władzy rodzicielskiej.

 

4.     Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

 


Zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów przyjmuje:

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie,
ul. O.D. Tynieckiego 20 pok. 12, tel.(94) 314-67-76.

Wytworzył:
Udostępnił:
Paweł Karski
(2014-10-23 09:06:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Karski
(2019-01-29 10:04:43)
 
 
ilość odwiedzin: 99624

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X