Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie

Piątek 27.04.2018

zaawansowane

Ogłoszenia

 

INFORMACJA
O WYNIKU ZATRUDNIENIA PSYCHOLOGA


Kierownik MOPS w Darłowie w wyniku zakończenia procedury naboru informuje, że  została wybrana oferta Pana Tomasza Mielczarka, który spełnia wszystkie wymogi. Posiada odpowiednie
wykształcenie, wiedzę oraz kwalifikacje zawodowe.


Waldemar Wieczorek
Kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Darłowie
 


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DARŁOWIE
INFORMUJE,
ŻE ŚWIADCZENIA GOTÓWKOWE
W M-CU XII BĘDĄ WYPŁACANE
Z KASY BANKU PKO
DO DNIA 27 XII 2017 R.


 Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2018 roku


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie, informuje,
że w dniu dzisiejszym (17.11.2017) mogą wystąpić trudności z dodzwonieniem sie do tut. Ośrodka.
Prosimy korzystać z następujących numerów telefonów:
691 994 176
604 532 783


INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU
NA  STANOWISKO  URZĘDNICZE - KSIĘGOWA


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE


OGŁOSZENIE KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W DARŁOWIE
O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Od 1 sierpnia 2017 r Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie przyjmuje  na  nowe okresy zasiłkowe wnioski  w sprawie świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych ( 500+)  oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

wnioski przyjmowane będą :

1)    w pok. nr  11 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze (500+)  na pierwsze i kolejne dzieci  z uwzględnieniem dochodów,
2)    w pok. nr  11 a - świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze ( 500+) na pierwsze i kolejne dzieci z uwzględnieniem dochodów ,
3)    w pok. nr 4 -  świadczenia wychowawcze na drugie i kolejne dzieci ( bez wymaganego dochodu),
4)    w pok. nr 5 - świadczenia wychowawcze na drugie i kolejne dzieci ( bez wymaganego dochodu)

w godzinach :

 - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek  -. 8,00-12,00

Więcej informacji na temat zmian w dotychczasowych zasadach przyznawania świadczeń rodzinnych, wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego -   KIKNIJ TUTAJ
 


INFORMACJA O WYNIKU  ZATRUDNIENIA  PSYCHOLOGA


D R U G I    T E R M I N

Kierownik MOPS w Darłowie zaprasza do składania ofert do usługi obejmujące poradnictwo psychologiczne dla osób  korzystających  z pomocy Ośrodka oraz współpraca z pracownikami socjalnymi MOPS w Darłowie.


Kierownik MOPS w Darłowie zaprasza do składania ofert do usługi obejmujące poradnictwo psychologiczne dla osób  korzystających  z pomocy Ośrodka oraz współpraca z pracownikami socjalnymi MOPS w Darłowie.


Na podstawie art. 67 ust. 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie informuje, że w dniu 30 grudnia 2016 r zawarł z Firmą Handlową „Mira” , 76-150 Darłowo ul. WOP 12 umowę dot. przygotowania, wydawania i umożliwienia spożycia gorącego posiłku  w formie  obiadów,  w tym obiadów dietetycznych dzieciom  w stołówce w  Szkole  Podstawowej Nr 3 w  Darłowie ul. WOP 12 w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2017 roku,   w łącznej ilości nieprzekraczającej 30.000  obiadów. Szacunkowa wartość zamówienia została określona na 224.074 zł.
Zamówienie publiczne przeprowadzone zostało w trybie zamówienia z wolnej ręki –  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a  w/w ustawy o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W  Szkole Podstawowej   Nr 3 w Darłowie  stołówkę prowadzi ajent , z którym szkoła  podpisała  umowę na prowadzenie stołówki w szkole na czas nieograniczony .W umowie nie określono zasad ustalania cen posiłków . Z posiłków w stołówce korzystają nie tylko uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3, ale również uczniowie pobliskiego Gimnazjum Miejskiego , uczniowie innych szkół ponadgimnazjalnych w mieście oraz dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole, którym posiłki finansuje MOPS w Darłowie . Ajent prowadzący tę stołówkę zarówno dzieciom dożywianym na podstawie decyzji MOPS jak i pozostałym dzieciom zapewnia takie same posiłki , w tej  samej  cenie. Nieuzasadnione,   a nawet  szkodliwe byłoby zmuszanie dzieci  ze SP Nr 3  do spożywania   posiłków poza siedzibą szkoły W sytuacji , gdy Wykonawca posiada wyłączne prawo do dysponowania stołówką w szkole  nie jest możliwe świadczenie usługi przygotowywania, wydawania i umożliwienia spożycia posiłków w stołówce na terenie szkoły  przez innego wykonawcę.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym  nie było publikowane w BZP.


INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU
NA  STANOWISKO REFERENTA DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
Referent ds.  świadczeń wychowawczych


OGŁOSZENIE KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DARŁOWIE
O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Zarządzenie Nr 11/2016

Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie

z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2017 roku


K o m u n i k a t

                W ramach pomocy unijnej dla mieszkańców Darłowa, żywność będzie wydawana w stołówce Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej przy ul. Wieniawskiego na podstawie skierowań, które od 3.10.2016 r będzie wydawać Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie.
Zgodnie z wytycznymi rządowymi do pomocy żywnościowej uprawnione są osoby samotne, których dochód jest niższy niż 951,00 zł oraz rodziny, w których dochód na członka rodziny nie przekracza 771,00 zł.
Skierowania wydawane będą przez pracowników socjalnych według rejonów w MOPS codziennie w godz. 8,00-11,00.       
 


Kierownik MOPS w Darłowie informuje, iż wypłaty świadczeń można dokonywać w oddziale Banku PKO BP w Darłowie w godzinach 10:00 - 16:00 wg. harmonogramu wypłat.

Wypłaty należy dokonać do końca każdego miesiąca


Informacja dla osób pobierających świadczenia z Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie w kasie banku

Z M I A N A  B A N K U  W Y P Ł A C A J Ą C E G O  Ś W I A D C Z E N I A 
W  K A S I E


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie uprzejmie informuje, że od dnia 1 maja 2016 roku wypłata świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dodatków mieszkaniowych i energetycznych odbywać będzie się w kasie PKO BP  Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA oddział w Darłowie   ul. Morska 5 , zgodnie z harmonogramem wypłat, który umieszczony zostanie na stronie internetowej MOPS, w Banku PKO BP   oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie.
 


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko referenta  ds. świadczeń rodzinnych
w Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej w Darłowie


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
Referent ds.  świadczeń rodzinnych nazwa stanowiska pracy


OGŁOSZENIE KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DARŁOWIE
O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA "Dożywianie w formie obiadów dzieci w stołówce w Szkole
Podstawowej Nr 3 w Darłowie ul. WOP 12."


Informacja w sprawie pomocy żywnościowej 2014-2012


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie informuje , o wyniku ogłoszonego w dniu 18 listopada 2015r otwartego konkursu ofert.


 Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Darłowo w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2016 roku


 

W ramach porozumienia między Powiatowym Urzędem Pracy w Sławnie , a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Darłowie , w okresie od 14 września 2015 r do 13 listopada 2015 r  realizowany jest Program Aktywizacja i Integracja dla 10 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń  pomocy społecznej, którzy mają ustalony przez PUP III profil pomocy.
W ramach Programu realizowane są  prace społecznie użyteczne w wymiarze 10 godzin tygodniowo oraz grupowe poradnictwo psychologiczne i warsztaty doradztwa zawodowego w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Prace społecznie użyteczne organizowane są przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w środy i czwartki , natomiast zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym odbywają się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w poniedziałki i wtorki w godz. 12,00-16,00.
 


Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 lipca 2015 r w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
od 1 października 2015 r wchodzą w życie nowe kryteria dochodowe oraz nowe kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej tj:

1. Kryteria dochodowe
1) dla osoby samotnie gospodarującej - 634 zł
2) dla osoby w rodzinie- 514 zł
2. Kwoty świadczeń pieniężnych( m.in.)
1) maksymalna kwota zasiłku stałego – 604 zł
3. Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego- 288 zł.
 


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje,

iż w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie uruchomiono dyżury radcy prawnego oraz psychologa dla osób potrzebujących pomoc z terenu powiatu sławieńskiego. Z bezpłatnych porad może skorzystać każdy mieszkaniec powiatu bez względu na sytuacje materialną.


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje,

iż nastąpiła zmiana adres e-mailowego na nowy: mops@darlowo.pl. Wszelką korespondecję elektroniczną prosimy kierować na nowy adres. Poprzedni adres skrzynki pocztowej będzie jeszcze odbierał korespondecje przez pierwszy kwartał 2015 roku. Po tym terminie poczta wysłana na stary adres mailowy będzie odrzucany.

 


MOPS W DARŁOWIE POSZUKUJE RODZIN WSPIERAJĄCYCH

Obowiązująca od 1 stycznia 2012 ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła szereg nowych rozwiązań w zakresie pomocy rodzinie. Taką nową formą pomocy dla rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci oprócz instytucji asystenta rodziny są tzw. rodziny wspierające, które przy współpracy z asystentem rodziny pomagają w przezwyciężeniu tych problemów.

W naszym najbliższym otoczeniu możemy na pewno znaleźć rodziny, które potrzebują pomocy i wsparcia innych. Obecnie taka forma pomocy została uregulowana prawnie, w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Funkcję rodziny wspierającej może pełnić rodzina z szeroko rozumianego otoczenia dziecka.

MOPS w Darłowie poszukuje rodzin, które chciałyby pomóc innym w znalezieniu rozwiązań trudnych sytuacji.

Rodziny chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie . Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka (na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego) z rodziną wspierającą podpisana zostanie umowa, na podstawie której rodzina wspierająca uprawniona będzie do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Problemy opiekuńczo-wychowawcze najczęściej związane są z brakiem odpowiednich wzorów wśród najbliższych. Dzięki współpracy z rodziną wspierającą osoby takie mają możliwość poznania innego, pozytywnego sposobu funkcjonowania. Współpraca między rodzinami daje możliwość dzielenia się doświadczeniem i wskazywania praktycznych metod rozwiązywania problemów.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami i zależą od ich inwencji i potrzeb. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami itp.


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych.

Na podstawie art. 3 ust. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990r. Nr 34, poz. 198 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 149 § 3 oraz art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami)

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie

podaje do wiadomości, iż przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy w Koszalinie dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych.

Zakres podstawowych zadań :

sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.

Opiekun nie sprawuje usług opiekuńczych. Usługi obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę, pielęgnację i zapewnienie kontaktu z otoczeniem sprawują opiekunki domowe. Zgodnie z art. 162 § 1. Ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej.

Wymagania warunkujące dopuszczenia do udziału w naborze :

  • biegła znajomość języka polskiego,
  • pełna zdolność do czynności prawnych,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • niepozbawienie władzy rodzicielskiej,
  • stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
  • niekaralność za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim,
  • nieposzlakowana opinia,
  • wyrażenie zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.


Opieki lub kurateli nie może sprawować osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.


Wymagane dokumenty :

1.     Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.

2.     Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie określone w wymaganiach warunkujących dopuszczenie do udziału w naborze na opiekuna prawnego lub kuratora.

3.     Oświadczenie o biegłej znajomości języka polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich, niepozbawieniu władzy rodzicielskiej.

4.     Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.


Zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów przyjmuje:


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie,
ul. O.D. Tynieckiego 20 pok. 12, tel.(94) 314-67-76.

Wytworzył:
Udostępnił:
Paweł Karski
(2014-10-23 09:06:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Karski
(2018-01-08 11:24:46)
 
 
ilość odwiedzin: 61562

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X