☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie

Wtorek 21.05.2019

zaawansowane

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie w Darłowie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Darłowie został powołany uchwałą Nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 31 stycznia 2011 roku. Natomiast Burmistrz Miasta Darłowo w drodze zarządzenia powołał skład osobowy Zespołu tj.

1. Waldemar Wieczorek - Przewodniczący / Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie,

2. Barbara Jędraszczyk – zastępca Przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Darłowie,

3. Andrzej Kamoda – członek zespołu / Komendant Komisariatu Policji w Darłowie,

4. Andrzej Protasewicz – członek zespołu / Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Darłowie,

5. Joanna Tarkowska – członek zespołu / Dyrektor Zespołu Szkół w Darłowie,

6 .Małgorzata Świątkowska – członek zespołu / Dyrektor Miejskiego Gimnazjum im.S. Dulewicza w Darłowie,

7. Joanna Witkowska – członek zespołu / Dyrektor Zespołu Szkół im.S. Żeromskiego w Darłowie,

8. JMatarzyna Machyna – członek zespołu / Kierownik Filii w Darłowie Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sławnie,

9. Jolanta Firuta – członek zespołu / NZOZ Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinne S.C .Darłowo,

10. Marzena Leś – członek zespołu / kurator zawodowy, Sąd Rejonowy w Koszalinie -Zespół Kuratorów Zawodowych dla Dorosłych,

11. Krystyna Mądry – członek zespołu / Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Na dzisiaj”.

 

Przewodniczącym Zespołu jest Waldemar Wieczorek- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie wybrany na posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego w dniu 15 czerwca 2011 r. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu i grup roboczych prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie.

Zadaniem Zespołu jest realizacja działań określonych w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar przemocy na terenie Miasta Darłowo na lata 2012-2015. W praktyce realizacja zadania polega na integrowaniu i koordynowaniu działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu

przeciwdziałanie temu zjawisku ;

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy

w środowisku lokalnym;

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

W celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach Przewodniczący Zespołu powołał grupy robocze, w skład których wchodzą przedstawiciele: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komisariatu Policji, oświaty, ochrony zdrowia, a także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadaniem grup roboczych jest opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach występowania przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, dokumentowanie działań podejmowanych wobec tych rodzin, oraz efektów tych działań.

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”, którą określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieska Karta” oraz formularzy „Niebieska Karta”.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem „Niebieską Kartę może założyć przedstawiciel ośrodka pomocy społecznej (prac. socjalny), gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia.

W 2012 r założono 20 „Niebieskich Kart „ , w tym 13- założyła policja, 6- pracownicy socjalni oraz 1- pedagog szkolny.

W 2013 r założono 31 Kart, w tym: 20- policja, 10- prac. socjalni oraz 1- pedagog szkolny.

W 2014 r założono 42 Karty , w tym: 35-policja, 6- prac. socjalni oraz 1- pedagog szkolny.

W okresie od 2012 r do 2014 r zakończono 36 procedur „Niebieskiej Karty”, natomiast 57 jest w dalszym ciągu trakcie realizacji.

 

Monitoring sytuacji osób doświadczających przemocy jest prowadzony do zakończenia procedury, czyli do chwili stwierdzenia ustania przemocy lub rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania dalszych działań.

Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego usprawniło zadania pomocowe dla osób dotkniętych przemocą jak i stosujących przemoc. Zespół Interdyscyplinarny stale współpracuje z Komisariatem Policji w Darłowie oraz instytucjami zajmującymi się następstwami aktów przemocy w rodzinie – Powiatowym Centrum Pomocy w Sławnie , Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorami sądowymi i społecznymi oraz punktami konsultacyjnymi.


 
 
ilość odwiedzin: 96985

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X